ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - شرح وظیفه نماینده ستاد با ادارات کل استان