ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - کارگروه فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تشکیل جلسه داد

کارگروه فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی تشکیل گردید 

 


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی، کارگروه فرهنگی این ستاد با هدف بررسی عملکرد و گزارش اقدامات سال 99 و همچنین راهکارهای عملی جهت تحقق برنامه ها تا پایان سال برگزار گردید