نماینده مجامع امور تولیدی و توزیعی مجمع امور خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان از مشارکت گسترده اصناف و بازاریان در امر بازسازی عتبات عالیات خبر داد.افشاری صالح اضهار داشت : موضوع کمک به روند بازسازی عتبات عالیات، امری خودجوش و عاشقنه است و فراتر از قا

ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضویوی افزود: اصناف و بازاریان استان از گذشته به اهل بیت (ع) عشق می ورزیدند و در حال حاضر نیز کمک به امر بازسازی عتبات عالیات را وظیفه خود می دانند.

افشاری تصریح کرد : با توجه به نیاز حرم مطهر امامین (ع) در کشور عراق ، کمک های نقدی و غیرنقدی بازاریان جمع آوری شده و از طریق ستاد بازسازی عتبات عالیات به کشور عراق ارسال می شود.