ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - بلندقد ترین و کوتاهترین مرد

"اعجاز احمد" پاکستانی بلندقدترین مرد دنیا است که دو متر و 35 سانتی متر قد دارد.