ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - بازدید مسئولین ستادبازسازی

به گزارش روابط عمومی ستادبازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی در ادامه سلسله بازدید های ستادهای شهرستانی بازسازی عتبات عالیات استان صبح چهارشنبه ۲/۱۱/۹۲ مسئولین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی از ستاد شهرستان نیشابور و فیروزه بازدید نمودند.

در این بازدید که مسئولین روابط عمومی ، جذب مشارکت ها و امور شهرستانهای ستاد استان حضور داشتند پس از سرکشی از فعالیت های انجام شده در ستاد شهرستان نیشابور این شهرستان را ستادی موفق در جهت جذب مشارکت و فعالیت های فرهنگی دانستند.
شایان ذکر است این بازدیدها از تاریخ ۹۲/۱۰/۲۳ شروع شده و تا کنون شهرستانهای درگز،چناران،باخرز،تربت جام،نیشابور و فیروزه مورد ارزیابی و بازدید قرار گرفته اند.