غلامرضا بنی اسدی - نقطه پایان نیست سرداب مقدس، نقطه سر خط است و از سر خط باید نوشت کتاب انتظار را. نفهمیدند فلسفه امامت را آنانی که سرداب را نقطه آخر دانستند، نقطه پایان فهمیدند و به راه خود رفتند، راه دقیقاً از سرداب مقدس آغاز می شود.