ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - بهترين الگو براي مديريت اسل

ماهان صفائي ثاني - خاطرات پدرم از اوايل دهه 30 كه در مشهد ساكن بوده و همزمان با دوران نوجواني وي بوده است برايم بسيار جذاب است، تصور وجود مغازه ها و حجره هايي در زير نقاره خانه حضرت و به فاصله چند ده متري مضجع مطهر حضرت رضا(ع) براي من غيرقابل تصور است.