مرحوم بهجت(ره)
به جوانان تأکید داشتند که:

حسینی بشوید نه هیئتی!


مرحوم بهجت(ره)
به جوانان تأکید داشتند که:

حسینی بشوید نه هیئتی! زیرا اگر گرم هیئت بشوید حسینتان را آنگونه که خود
دوست دارید و باب میلتان است میسازید و هرکس با میل شمامخالف باشد میگویید
باحسین(ع) مخالف است؛
ولی اگر حسینی باشید هیئت و رفتارتان را برمبنای حسین میسازید!
هیئتی شدن کاری ندارد کافیست ریش بگذارید و با پیراهن مشکی ازاین هیئت به آن هیئت بروید!
ولی حسینی شدن است که مشکل است.